پروژه های من

 

پروژهای اصلی :

1. ساخت روبات مسیر یاب

درصد تکمیل پروژه
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 %

 

2. بزودی

3.

... ( ) .

-------------------------------------------------

پروژهای فرعی :

1. Led نمایشگر دستی با هفت

درصد تکمیل پروژه
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 %

2. Led ساعت عقربه ای با

درصد تکمیل پروژه
||||||||||||||||||||||||||||||||
70 %

 

...( ) .