مرور برچسب

ادغام سیاهچاله ها

سیاهچاله های ابتدایی

سیاهچاله ابتدایی چیست؟ تمام سیاه چاله هایی که تاکنون ستاره شناسان دیده اند در یکی از این سه دسته طبقه بندی می…