مرور برچسب

ساخت هواپیما مدل

کارگاه هواپیما مدل

در این سال ها استقبال دانش آموزان در زمینه علوم هوا و فضا رو به رشد بوده است. در این بین موسسات آموزشی هم برای…