مرور برچسب

شکل گیری سیاهچاله بعد از بیگ بینگ

سیاهچاله های ابتدایی

سیاهچاله ابتدایی چیست؟ تمام سیاه چاله هایی که تاکنون ستاره شناسان دیده اند در یکی از این سه دسته طبقه بندی می…